Skt. Catharinæ kirke i Ribe fra 1400-tallet

Bagerst Pugaard, Ribe Katedralskole, Danmarks ældste fungerende skole siden 1145.

Mine 10 x oldeforældre

  

Søren Jacobsen Stage, blev formentlig født 1509 i Thy. Det fortælles at hans far, Jacob Stage, var af adelig slægt i Sverige, men blev fordrevet fra sit land, fordi han under Unionskrigene havde holdt med kongen af Danmark. Han tog efter sigende ophold i Thy. Hans mor var Maria Borre.

Søren tog til Ribe og blev i 1537 i Ribe gift med Anne Sørensdatter Klyne fra en anset familie.  Hendes far, Søren Klyne, har efter alt at dømme været vestslesvisk studehandler og en velhavende mand. I 1520 udførte han iflg. Dronning Christines (Kong Hans` dronning) hofholdningsregnskaber 90 stude.

Søren Jacobsen Stage drev en betydelig handel med korn, smør og stude, og blev en meget formuende mand. Fra 1545 og indtil 1575 var han Ribes største skatteyder og fra 1568-1570 nåede han op på en eksport af næsten 2000 okser. Han var da den største "øksnekøbmand" i Ribe.

Om foråret, i marts og april, blev byen som forvandlet. Hollandske købmænd, købmandstjenere og skippere gik rundt i gaderne og fyldte værtshusene, ude ved marskkysten lå store flåder af hollandske fragtskibet, og på strøget fra Nørreport til Sønderport gik sindigt den ene store flok okser efter den anden for at fortsætte ud mod kysten. Det betød, at byens kæmnere ind imellem måtte bekoste reparationer af broerne over åløbene, når de tunge okser var trådt gennem broernes planker. På Riber Red og Hvidding Nakke kunne ligge mellem 30 og 100 skibe, og skibene lastede 50-60 okser, enkelte 80. Der var ingen tvivl om, at byens og købmændenes velstand skyldtes okseeksporten.

Søren Jakobsen Stage blev rådmand i 1547, og i 1556 også hospitalsforstander for Ribe hospital. Fra 18. marts 1571 til 28. maj 1577 var han borgmester i Ribe sammen med Hans Peder Fanninger, og de fik en del af æren af de mange fremskridt, der fandt sted i byen i deres borgmesterperiode. Dog skal det meste af æren vist tilkomme hans embedsbroder.

Datteren Marine, født i 1539, blev i 1554 gift med Hans Svaning, magister, historiograf og dekan ved Ribe Domkapitel.

En anden datter Karine, født i 1548, blev omkring 1566 gift med biskop i Ribe, Poul Madsen. Han havde allerede mistet to koner, og ulykkeligvis døde Karine i sin første barselsseng, kun 19 år gammel.

Den tredje datter, Dorete, født omkring 1557, blev allerede som 14-årig trolovet og året efter gift med Peder Baggesen, en rig købmand og rådmand i Ribe. Hans far, Bagge Jensen, var sammen med Dorete`s far uden sammligning byens rigeste mænd.

Efter Peders død i 1591 død giftede Dorete sig med Bertel Jørgensen Struck, født i Lund, også rådmand i Ribe.

I sine 10 sidste leveår oplevede Søren megen modgang, i 1568 døde hans ældste søn, Jacob, kun 23 år gammel. Hans kone, Anne, døde i 1575, 56 år gammel og blev derfor sparet for en meget pinlig oplevelse Søren kom ud for. Han må have haft en del modstandere, for den 30. juni 1576 krævede han på tinget vidnesbyrd af 24 udmeldte mænd og af alle de andre tilsedeværende

"om det var nogen vitterligt, at han havde taget nogen Stikpenge eller anden Smugesæt for Ret eller forurettet Nogen, siden han blev Borgmester og fik Befaling af kongelig Majestæt; han vilde da holde dem Fod og give 4 Penge for 1."

Alle på tinget gav ham det bedste vidnesbyrd, og hvem det var, der havde fremsat disse beskyldningervides ikke

Søren blev ramt af et slagtilfælde d. 20. juni 1577 i en alder af 68 og døde 4 dage senere op til Skt. Hans dag. Han blev begravet ved siden af sin hustru i Skt. Catrinæ kirke, hvor man forgæves har søgt efter mindetavlen med den smukke indskrift, som sandsynligvis er forfattet af svigersønnen Hans Svaning.

Først nævnes "Søren Jacobsøn" og hans hustrus data og deres børns og svigerbørns navne på dansk, og derefter lovprises på latin den gode borgmester, fordi han øvede "ret og billighed", var "ren i vandel" og vidste, at pengekassen ikke kan tages med ind i det evige lys.

Tilsyneladende er alle spor af denne mindesten forsvundet, men lige til venstre når man kommer ind i kirken ligger i gulvet to store mindestene:

Venstre side af mindestenen i Skt. Catarinæ kirke, se teksten nedenunder. Den højre side af stenen er tilegnet hans søn, Anders Sørensen - se andet sted.

HER HVILER I HERREN ERLIG MAND SØREN JAKOBSEN BORGMESTER I RIBE SOM DØDE AAR MDLXXVI DEN XX JUN I HANS ALDERS LXVIII OG HANS HUSSTRU ERLIG QUINDE ANNE SØREN KLYNESDATTER SOM DØDE AAR 1575 XIII JUN I HENDIS ALDERS LVI

OLUF CHRISTIAN ENGELSTOFT FØD ANO 1638 DØD ANO

                                                     (Årstallet udvisket)

Det oprindelige hus på Torvet blev i 1580 ødelagt af en brand, men rådmand - og senere borgmester - Laurids Thøgersen lod i 1581 opføre en ny statelig gård. Efter at have været i den velstående Baggesen familiens eje blev huset fra ca. 1700 bolig for Ribes skiftende præsidenter, en art overborgmestre, som byen kunne rose sig af i ca. 100 år af sin velmagtstid. Den første præsident i huset her blev Carsten Worm, barnebarn af den berømte Ole Worm. Ved Peter Ussings død i 1788 blev præsidentembedet ophævet, og fra omkring 1800 blev her gæstgivergård under navnet "Greisens Hotel" eller "Gæstgivergården".

Mine 10 x oldeforældre

 

Laurits Thøgersen, født omkring 1517. Han var en driftig handelsmand og var blandt en håndfuld af byens rigeste mænd. Nævnt 1546 som sælger af konfektsukker og pebermynte på Kolding Marked.

I 1549 blev han gift med Karen Jensdatter Varder, født 15. november 1515 i Ribe, datter af magister og sognepræst ved Sct. Catharinæ kirken i Ribe, Jens Christensen Varder. Hendes mor er ukendt, og ved hendes fødsel var hendes far katolsk præst. Som mange andre katolske præster på den tid, var det ikke udsædvanligt ikke at overholde cølibatet.

Karen fødte 5 piger i deres 21- årige ægteskab, her skal specielt nævnes Kirstine, som er min 9 x tipoldemor ( se mere om hende under Ribe slægter II)

I årene 1569-1570 eksporterede Laurits omkring 450 stude, næstmest efter hans datter Kirstines svigerfar, Søren Jacobsen Stage.

Karen døde 2. april 1570 og  i november samme år giftede Laurits sig med Ingeborg Lambertsdatter, med hvem han fik yderligere 7 børn, 3 sønner og 4 døtre.

Han blev rådmand i 1571 og forpagtede i 1583 sammen med 2 andre et af byens teglværker. Han blev i 1584 pengemester og samme år borgmester. I 1576 tryktes et latinsk digt til hans pris.

Ejede og boede i en stor gård på Torvet, senere kendt som  Hotel Dagmar.

Anno 84, mense junij, bleff Lauritz Tøgerssen borgemester och suor handwelburdig Albritt Friis høffuidetzmand paa Riber hus. Gudt giffue hannem lycke och naade ther till.

12. juli 1584 rejste han, som repræsentant for Ribe by, til Viborg for at hylde den syv-årige prins Christian (senere Christian d. 4.) som tronarving.

Han døde nytårsdag 1594, Ingeborg overlevede ham med 25 år.

Jeg ville aldrig være nået så langt tilbage i min slægt, hvis jeg ikke var stødt på Lars Skovvang Larsen`s hjemmeside www.aneopslag.dk

Øvrige kilder:

J. Kinch: "Ribe bys historie og beskrivelse" bind 2 

Ole Degn: "Livet i Ribe 1560-1700"

Ole Degn doktorafhandling Rig og fattig i Ribe bd. 2

Samlinger i Jydsk Historie og Topografi 1. Rk., 1. bind

Ribe Bys historie bd. 1+2

Kommentarer

14.08.2021 21:24

Jens Verner Hansen

Jeg tror håndskriften er af Aage Andersen.

18.08.2021 11:34

Kirsten Lindaa Pedersen

Hej, jeg er ikke helt med. Hvilken håndskrift ?